ZiskejZdravi.cz

Kam vás zavede transcendentální meditace?

Transcendentální meditace dosáhla vysokého a širokého uplatnění ve všech společenských oblastech. Člověk se pokouší uniknout ze světa svého subjektivního osamění a ponořit se do prapůvodu existence, přičemž nezáleží na tom, jak ji nazývá – Bůh, bytí, nebo nic.

Meditace je metodou odpoutání vědomí, jeho vyřazení, vyřazení analytického myšlení a bezpodmínečného vydání se obrazu, symbolu, což meditujícího fascinuje a inspiruje. Indický guru Mahariši Maheš, který se nechává svými přívrženci oslovovat „jeho svatost, stanovil „program k záchraně světa. Vlivem četných nižších organizací má být světu přinesen „věk osvícení. Transcendentální meditace je představována jako všelék. Lidský duch se v TM spojuje s absolutním bytím, s božským prazákladem.

Jeden bývalý guru Maharaj píše: „TM je hinduismus cukrovou polevou. Jeho čistě religiózní povaha je chytře maskována vědecky působícími hesly. Aby západně orientovaný člověk na ně naletěl. Transcendentální meditace je ve spojitosti s náboženstvím, neboť dle vyjádření nejvyšší hlavy TM Mahariši Maheš Jogiho „meditace je tou jedinou cestou, jak lze nalézti Boha. „V příručce pro učitele TM nazývá Mahariši Jogi speciální duchovní bytosti, které propůjčují TM okultní sílu, „mistry svaté tradice, strážce věčné moudrosti, kterou předal satan prvním lidem. TM vede meditujícího často do kontaktu s duchy, kteří jsou současně rozpoznáni jako spirituální mistři z minulosti, nebo přijímají četné jiné podoby, z nichž některé jsou nanejvýš groteskní i budící strach.... Protože mantry TM jsou kódovými jmény hinduistických božstev, za kterými se ve skutečnosti skrývají démoni, je takto opakování mantry výzvou démonům, aby se zmocnili meditujícího, pak je naprosto jasné, že meditující mají spiritistické prožitky.

Toto učení je jasným zřeknutím se křesťanského poselství. Jako křesťan nepotřebuji meditaci, nýbrž se cele odevzdám pod neviditelné působení  Boha a nechávám se formovat Ježíšem Kristem. Jako věřící se pak ptám, co Bůh chce. Do této oblasti patří také čas k modlitbě. Kdyby Ježíš Kristus netrpěl, nebylo by žádného vykoupení. Jen sám Bůh, Ježíš Kristus může o sobě tvrdit, že je tou jedinou cestou.

Výňatky k jednotlivým druhům léčeb, složené převážně z citátů, jsou použity z knížky „Bludné cesty ke zdraví“ Manfred Heide, kde také naleznete odkazy na zdroje těchto výroků a mnoho dalších hlubších informací.

Důležité!

Věřící křesťan je vyzýván v 1.Jan 4,1, aby „zkoumal duchy, neboť do světa vyšlo mnoho falešných proroků. Tak také křesťanské přesvědčení víry u léčitele nebo lékaře může být samo o sobě malou zárukou toho, že to, co říká a dělá, je bez námitek a vědecky prokázáno. Takto musí být každému křesťanu, který je věrný Bibli, jasné, že léčebné metody, které obsahují odkazy na učení, praktiky a síly, odporující křesťanské víře, jsou nepřijatelné. Ostatně „Esoterika znamená odpovídající „učení o tajemném - ne každý má poznat, co se zde děje, jsou děje, které jsou přístupné jen určitým zasvěcencům.

Jakou silou tedy tyto alternativní metody disponují? Je to síla Biblická, vycházející z víry v Ježíše Krista, projevující se ovocem a dary Ducha svatého, nebo naopak pochází od protistrany – ďábla? Naše doba nám poskytuje širokou nabídku cizích náboženství, které se často skrytě vloudily do našich životů. Mnoho lidí, když trpí nemocemi, hledají uzdravení právě u těchto temných sil s nadějí na něco lepšího a silnějšího než je medicína a zdravé přírodní metody. Ale nezapomínejme, že i když tyto prostředky zafungují, je to pouze tělo, které jimi může být uzdraveno, ale náš duch se může odloučit od pravého zdroje – našeho Spasitele a naděje na věčný život. Mysleme na to, že naše tělo je chrámem Ducha svatého. Věřící člověk hledá pomoc u Hospodina a spoléhá na to, že Bůh je naším lékařem. Mnohokrát již Bůh zasáhl v životech svých dětí a posílil jejich zdraví pomocí přirozených přírodních metod, či vírou a vytrvalou modlitbou vytrhl z vážné nemoci a smrti, nezapomínejme na to.

Text: ZiskejZdravi.czEshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Eshop - ekodrogerie, byliny, potraviny

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody

Přírodní léčba - jak využívat sílu přírody